Carlisle Varsity Boys Soccer vs. Blue Ridge School

September 27, 2022
5:00 PM - 5:00 PM

Carlisle Varsity Boys Soccer vs. Blue Ridge School

Kickoff at 5:00 p.m.

Field #4